Adres:
Kütahya Eskişehir Kara Yolu 7. km Merkez-Kütahya